Grad Vukovar: Objavljen Javni poziv za izvrsne studente

Upravno odeljenje za obrazovanje i sport Grada Vukovara 10. oktobra objavilo je Javni poziv za studente, koji su u akademskoj godini 2021./2022. u statusu redovnog studenta u sistemu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, ostvarili izvrstan uspeh s prosekom ocena od 4.50 do 5.00, na studijima u Republici Hrvatskoj.

Pravo na nagradu ostvaruju studenti koji: imaju prebivalište na području grada Vukovara, kontinuirano od početka akademske godine 2021./2022., studenti koji u akademskoj godini 2021./2022. imaju status redovnog studenta u sistemu visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj, studenti koji su u akademskoj godini 2021./2022. ostvarili izvrstan uspeh s prosekom ocena od 4.50 do 5.00.

Visina jednokratne nagrade utvrditi će se odlukom gradonačelnika, u skladu s raspoloživim sredstvima osiguranim u budžetu Grada Vukovara za 2022. godinu za tu namenu i broju studenata, koji ostvaruju pravo na nagradu.

Uz prijavu studenti prilažu: kopiju važeće lične karte, uverenje MUP-a o prebivalištu/Elektronički zapis o prebivalištu, izdano od datuma objave ovog javnog poziva, iz kojeg je vidljivo kontinuirano prebivalište na području Grada Vukovara od početka akademske godine 2021./2022., potvrdu ustanove iz sistema visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj o prosečnoj oceni u akademskoj godini 2021./2022. i IBAN broja žiro-računa studenta (kopiju bankovne kartice ili potvrdu banke s IBAN
brojem).

Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave ovog Javnog poziva.

Prijave se podnose poštom ili neposrednom predajom u pisarnici Grada Vukovara. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 456-545 ili na mail: jakica.rajkovic@vukovar.hr