Zasedalo Opštinsko veće opštine Borovo

Kao zamenica SDSS-ove Senke Romić, koja je svoj većnički mandat stavila u mirovanje, dužnost većnice u Opštinskom veću opštine Borovo od 22. septembra obavljaće Desa Jankov, odlučilo je ovo predstavničko telo. Desa Jankov, koja je dužnost opštinske većnice s liste SDSS-a obavljala i u prošlom mandatu, na početku jučerašnje sednice položila je svečanu zakletvu. Umesto Romićeve imenovana je i na dužnost predsednice Mandatnog odbora i članice Odbora za izbor i imenovanje.

 

 

Za predsednicu Etičkog odbora, zaduženog za praćenje primene Etičkog kodeksa, koji je Opštinsko veće Opštine Borovo usvojilo u junu ove godine, imenovana je Ljiljana Jakovljević. Članovi Odbora biće SDSS-ov Duško Drobić i nezavisni Željko Lukić kao predstavnik opozicije.

Odluka o imenovanju predsednika i članova Veća časti, čiji članovi trebaju biti vanstranačke ličnosti, koje uživaju ugled u lokalnoj zajednici, nije doneta. Za predsednika je predložen Tihomir Jakovljević, a za članove Miloš Maksimović i Dragan Rakazović. Na sednici je trebalo imenovati još dva člana. Budući da ni vladajući ni opozicija nisu izašli sa svojim predlogom kandidata donošenje ove odluke je prolongirano do sledeće sednice.

Etički odbor i Veće časti su tela zadužena za provođenje Etičkog kodeksa, koji se odnosi na nosioce političkih dužnosti u BorovU. Njegovo donošenje je zakonska obaveza, s ciljem sprečavanja sukoba interesa.

Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je obračun budžeta za prvih šest meseci ove godine. Načelnik Zoran Baćanović nije zadovoljan punjenjem budžeta, budući da polugodišnji budžet nije dostigao polovinu projektovanog iznosa od 24 miliona i 412 hiljada kuna. Naime, uprihodovano je 6,6 miliona kuna, a s prenetim sredstvima nešto više od 8 miliona kuna, što nije ni polovina planiranog iznosa.

– Razlog tome je izostanak sredstava na koja smo računali početkom godine ili prilikom rebalansa, a koja se odnose na neke značajnije projekte, poput projekta “Zaželi” i energetske obnove zgrada javne namene, za koju konkurs još nije objavljen. Smanjen je i broj radnika na javnim radovima. Naravno da planiramo da do kraja godine budžet bude u što većem iznosu i da dođemo blizu željene cifre na prihodovnoj strani budžeta – rekao je načelnik Zoran Baćanović.

Usvojene su i izmene i dopune ovogodišnjeg budžeta, koji i nakon rebalansa, odnosno usklađivanja na rashodovnoj strani, ostaje u istom planiranom iznosu od 24,4 miliona kuna.

Od 1. januara 2023. godine odvoz mešanog komunalnog otpada meštani Borova će plaćati skuplje, a cena će sastojati od fiksnog i varijabilnog dela, pojasnio je načelnik Baćanović, vezano za izmene i dopune Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja mešanog komunalnog otpada, usvojene na sednici Opštinskog veća opštine Borovo.

– Sve jedinice lokalne uprave dužne su dati saglasnost svojim komunalnim preduzećima ili koncesionarima za iskazivanje cene odvoza komunalnog otpada koja se sastoji od fiksnog i varijabilnog dela. Prema ovoj odluci fiksna cena određena je na iznos od 33 kune plus PDV. Pražnjenje svake kante meštani će plaćati 4,30 kuna plus PDV. Prema odluci dinamika pražnjenja kanti biće najmanje dva puta, a najviše četiri puta mesečno, što će dovesti do toga da će cena odvoza mešanog komunalnog otpada od 1. januara iduće godine biti u rasponu od nekih 47 do 55 ili 56 kuna – navodi Baćanović.

Saglasnost na novi cenovnik opštinskog komunalnog preduzeća “Eko-Dunav” trebalo bi dati Opštinsko veće opštine Borovo na nekoj od narednih sednica, budući da prethodno mora proći javnu raspravu.

Nezavisni većnik Željko Lukić pitao je načelnika Zorana Baćanovića o nastavku projekta “Zaželi”, odnosno novim zapošljavanjima teže zapošljivih žena u Borovu na poslovima pomoći u kući i brige o starijim i nemoćnim osobama, izražavajući rezerve u pogledu nastavka projekta.

– To je projekat čiji se nastavak u Borovu željno isčekuje. S obzirom da je projektni predlog predat u zakonskom roku, još u prvom minutu nakon objavljivanja Javnog poziva i da je Vlada donela odluku o povećanju sredstava za dodatnih 245 miliona kuna za finansiranje projekata “Zaželi” na području Republike Hrvatske, verujem da će naš projektni predlog biti pozitivno ocenjen i da će se taj projekat provoditi u opštini Borovo – zaključio je načelnik Baćanović.

D.Zečević