Raspisan Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području VSŽ za 2022. godinu

Župan Vukovarsko-sremske županije, 10. juna raspisao je Javni poziv za podnošenje prijava za ostvarivanje prava na pomoć penzionerima sa prebivalištem na području Vukovarsko-sremske županije za 2022. godinu.

Pomoć penzionerima koja se dodeljuje ovim Javnim pozivom odnosi se na pomoć korisnicima penzionog prava sa prebivalištem na području Vukovarsko-sremske županije u obliku vrednosnog poklon bona u iznosu od 600,00 kuna – najviše do tri puta tokom godine.

Uslovi koje mora ispunjavati podnosilac zahteva su da ima prebivalište odnosno stalni boravak na području Vukovarsko-sremske županije poslednjih godinu dana pre podnošenja zahteva, da mora biti korisnik penzionog prava u Republici Hrvatskoj ili u inostranstvu, da mesečni iznos penzionih primanja u mesecu pre podnošenja zahteva ne sme prelaziti cenzus: za samaca do 1.250,00 kuna, za bračni ili izvanbračni par do 2.500,00 kuna, da podnosilac zahteva i supružnik ili izvanbračni drug ne sme imati nikakve druge prihode (od imovine, od kapitalnih ulaganja, deonica i sl) osim primanja po osnovi penzionog prava.

Prijave na Javni poziv prijavljuju se na propisanim obrascima koji su objavljeni na internetskim stranici Vukovarsko-sremske županije www.vusz.hr, a sastavni su deo ovog Javnog poziva: Prijavni obrazac (obrazac 1) i Izjava o istinitosti podataka (Obrazac 2).

Prijavi treba priložiti sledeću dokumentaciju: kopiju lične karte podnosioca prijave – obostrano, kopiju lične karte supružnika – obostrano, dokaz o penzionim primanjima za podnosioca zahteva (rešenje ili odrezak o penzionim primanjima) i dokaz o penzionim primanjima za supružnika (rešenje ili odrezak o penzionim primanjima)

Prijave na Javni poziv s dokumentacijom se podnose u zatvorenoj omotnici, preporučenom poštom ili neposredno u pisarnicu Županije, na adresu: VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glagoljaška 27, 32100 Vinkovci.

Podnosioci zahteva koji su ovo pravo iskoristili po Javnom pozivu županije koji je bio otvoren 19. aprila do 18. maja ne mogu se javiti na ovaj poziv.

Sve informacije u vezi Javnog poziva mogu se dobiti u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb na telefon 344-214 ili na e-mail: mirta.istakovic@vusz.hr ili ruzica.cavar@vusz.hr

Javni poziv je otvoren je do 9. jula 2022. godine.