MUP: Novi konkurs za program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka

Ministarstvo unutrašnjih poslova planira upis 480 polaznika/polaznica u Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac/policajka u 2022./2023., a rok za podnošenje prijava je do 15. avgusta ove godine.

Program će započeti u skladu s epidemiološkom situacijom u to vreme, najranije19. septembra, a polaznici/polaznice će nakon završenog Programa biti primljeni u radni odnos u Ministarstvo unutrašnjih poslova (policijske uprave odnosno u ostale ustrojstvene jedinice Direkcije policije), u skladu s potrebama službe.

Prijaviti se mogu državljani i državljanke Republike Hrvatske pod uslovom da imaju završenu srednju školu u trogodišnjem ili četverogodišnjem trajanju, da nemaju navršenih 28 godina na dan 19. septembra ove godine, da imaju posebnu psihičku i fizičku zdravstvenu sposobnost, da ispunjavaju posebno propisan nivo fizičke motoričke sposobnosti. Kandidati moraju biti lično dostojni za obavljanje policijske službe, a bitno je da nisu članovi neke političke stranke.

Provera psihičke sposobnosti i fizičke motoričke sposobnosti biće provedeno u Policijskoj akademiji i u onim policijskim upravama u kojima se prijavi veći broj kandidata, a fizičku zdravstvenu sposobnost utvrđuje Zdravstvena komisija Doma zdravlja Ministarstva unutrašnjih poslova, Šarengradska ulica 3, Zagreb.

Dostojnost za obavljanje policijske službe proverava nadležna policijska stanica na način propisan Pravilnikom o načinu obavljanja provere lične dostojnosti za obavljanje policijske službe.


Kandidati/kandidatkinje koji se prijavljuju na konkurs dužni su priložiti:


– popunjen obrazac prijave na konkurs , koji se može naći na web stranicama Ministarstva unutrašnjih poslova ili u policijskim stanicama,
– kopiju svedočanstava svih razreda srednje škole,
– kopiju svedočanstava završnog ispita ili mature ili kopiju svedočanstva o državnoj maturi ili kopiju svedočanstva o završnom radu,
– dokaz prava prednosti pod jednakim uslovima pri upisu (kopija rešenja odnosno potvrde o priznatom statusu na koji se kandidat/kandidatkinja u prijavi poziva; pripadnici nacionalnih manjina nisu obavezni dostavljati dokaz o nacionalnoj pripadnosti).

Odabir kandidata/kandidatkinja za upis u Program biće izvršen u skladu s potrebama Ministarstva na osnovu ostvarenih rezultata u dosadašnjem školovanju, rezultata provere psihičke sposobnosti i fizičke motoričke sposobnosti, motivacionog razgovora te rezultata provere lične dostojnosti i fizičke zdravstvene sposobnosti.

Prijave na konkurs s potrebnom dokumentacijom podnose se na adresu:

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
Uprava za ljudske potencijale
Zagreb, Ulica grada Vukovara 33,
s naznakom „za natječaj“.

Kandidati/kandidatkinje koji ne podnesu pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uslove iz konkursa, neće se smatrati kandidatom/kandidatkinjom prijavljenim na konkurs.

S.M

Izvor foto: Službena stranica PU vukovarsko-sremske