Iz Opštine Borovo podsećaju na mere protivpožarne zaštite

Spread the love

Iz Opštine Borovo podsećaju da je načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović još 25. marta izdao Naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama uz saobraćajnice, koje ugrožava poljoprivredne ratarske kulture, voćnjake, nasade, mlade šume, drvene stupove, električne mreže i građevine.

Izričito se zabranjuje spaljivanje trave, korova, rastinja, strništa i biljnog otpada u vreme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice te za vreme trajanja žetve na čitavom području Opštine Borovo.

Svako ponašanje suprotno sadržaju ove Naredbe biće sankcionisano prema odredbama Odluke o uslovima spaljivanja korova, trave i drugog otpadnog materijala biljnog porekla.

U sklopu Plana protivpožarne zaštite, načelnik Opštine Borovo Zoran Baćanović doneo je Naredbu o posedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara.

Vlasnici, odnosno korisnici kombajna u vreme obavljanja žetvenih radova dužni su posedovati sledeću opremu: Vatrogasni aparat S-6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta. Svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku “Zabranjeno pušenje”.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu sa dva ili više kombajna na jednoj površini, dužni su pored sredstava i opreme obezbediti cisternu s vodom zapremine 3 do 5 kubnih metara sa vatrogasnom opremom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu te traktor sa najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje.