Borovo: Savetovanje s javnošću o podsticajnim merama za kupovinu porodične kuće

Opština Borovo pokrenula je i postupak savetovanja sa zainteresovanom javnošću o podsticajnoj meri za kupovinu porodične kuće na području Opštine Borovo u 2021. godini. Savetovanje se provodi putem obrazaca dostupnih na internet stranici www.opcina-borovo.hr do 18. januara ove godine.

Opština Borovo će sufinansirati kupovinu kuće na području Opštine Borovo u iznosu od 30.000 kn po korisniku. Subvencija za ovu meru dodeljuje se porodicama, a ostvaruje se uz sledeće uslove:

– prihvatljivi korisnici ove mere su osobe koje u trenutku podnošenja zahteva nisu starije od 45 godina

– da podnosilac zahteva kupuje kuću na području Opštine Borovo,

– da podnosilac zahteva nema duga na ime javnih davanja o kojima evidenciju vodi nadležna ispostava Porezne uprave, kao ni dugovanja prema Opštini Borovo,

– da podnosilac zahteva nije u periodu unazad 5 godina ostvario promet nekretninama

– da podnosilac zahteva i članovi njegove porodice imaju prijavljeno prebivalište i stanuju na području Opštine Borovo najmanje 6 meseci do dana objave Javnog poziva

– fizička osoba koja prodaje nekretninu ne sme biti u srodstvu s podnosiocem zahteva i članovima njegove porodice

Za provođenje mere Pravilnika o sufinansiranju kupovine porodične kuće na području Opštine Borovo u 2021. godini raspisaće se Javni poziv. Dokumentacija koja se na osnovu Javnog poziva dostavlja uz zahtev za ostvarivanje subvencije objavljena je na internet stranici www.opcina-borovo.hr.