Od danas se mogu predati zahtevi za 800 kuna nacionalne naknade za starije osobe

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (HZMO) od danas počinje sa zaprimanjem zahteva za priznavanje prava na nacionalnu naknadu za starije osobe.

Zahtevi se mogu predati lično u područnoj organizacionoj jedinici HZMO-a prema mestu prebivališta podnosioca zahteva, preporučeno poštom ili elektronskim putem u sistemu e-Građani.

Zakonom o nacionalnoj naknadi za starije osobe (NN broj 62/20), koji stupa na snagu 1. januara 2021., osiguravaju se novčana primanja za hrvatske državljane starije od 65 godina života, koji nisu osigurali prihod za starost i ne ostvaruju pravo na penziju. Nacionalna naknada za starije osobe iznosi 800 kuna mesečno.

Pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe može ostvariti hrvatski državljanin koji je navršio 65 godina života s prebivalištem na području Republike Hrvatske u neprekidnom trajanju od 20 godina, neposredno pre podnošenja zahteva za ostvarivanje prava, što je osnovni uslov, uz koji moraju biti ispunjeni i drugi zakonom propisani uslovi, a to su:

da nije korisnik penzije niti osiguranik u obaveznom penzionom osiguranju, da njegov prihod i/ili prihod članova njegovog domaćinstva, ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini po članu domaćinstva, mesečno ne prelazi utvrđeni iznos nacionalne naknade za starije osobe od 800 kuna, da nije korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu prema propisima o socijalnoj skrbi,da mu nije priznato pravo na uslugu smeštaja prema propisima o socijalnoj skrbi i da nije sklopio ugovor o dosmrtnom uzdržavanju ili ugovor o doživotnom uzdržavanju kao primalac uzdržavanja. Iznimno, korisnik prava na penziju i korisnik prava na zajamčenu minimalnu naknadu može ostvariti pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe pod uslovom da se na njegov zahtev obustavi isplata penzije, odnosno utvrdi prestanak prava na zajamčenu minimalnu naknadu.

Iz HZMO-a napominju da se pravo na nacionalnu naknadu za starije osobe ne može ostvariti pre stupanja na snagu Zakona, odnosno pre 1. januara 2021. 

Nacionalna naknada za starije osobe lično je pravo korisnika i ne može se prenositi na drugu osobu niti naslediti, a ne može biti ni predmet ovrhe ili osiguranja.

Nacionalna naknada za starije osobe usklađuje se jedanput godišnje, počev od 1. januara 2022., prema stopi promene indeksa potrošačkih cena iz prethodne godine u odnosu na godinu koja joj prethodi, a odluku o usklađivanju donosi Upravno veće HZMO-a.
 
Tiskanica zahteva za nacionalnu naknadu za starije osobe može se od 15. decembra preuzeti na internetskim stranicama HZMO-a, u sistemu e-Građani ili kupiti u prodavnicama Narodnih novina.  
 
Nacionalnu naknadu za starije osobe isplaćuje HZMO preko poslovnih banaka u Republici Hrvatskoj, a prve isplate predviđene su u februaru za januar 2021.

Očekuje se da će pravo na novu nacionalnu naknadu ostvariti oko 20.000 osoba.