Na predlog Štaba civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije, Nacionalni štab civilne zaštite doneo je odluku o uvođenju nužnih epidemioloških mera za područje naše županije u trajanju od 14 dana.

Nužne epidemiološke mere su:

na svim okupljanjima gde je prisutno više od 50 osoba obavezno se vodi evidencija prisutnih s osnovnim informacijama (ime, prezime i broj telefona prisutnih osoba);

na svim društvenim i javnim okupljanjima obavezno je pridržavanje svih propisanih epidemioloških mera, a ako se održavaju u zatvorenom prostoru obavezno je i nošenje maski za lice ili medicinskih maski;

organizatori sportskih takmičenja obavezni su osigurati uslove za održavanje takmičenja uz pridržavanje svih propisanih epidemioloških mera, a sportska takmičenja u zatvorenim prostorima mogu se održavati samo bez prisustva gledalaca;

prilikom ulaska u javne ustanove stranke su obavezne nositi masku za lice ili medicinsku masku te dezinfikovati ruke;

u svim zatvorenim prostorima u kojima se obavlja delatnost trgovine i ustanovama koje obavljaju javnu delatnost obavezno je nošenje maski za lice ili medicinskih maski;

preporuka penzionerima je da ne odlaze na organizovana putovanja te da ne učestvuju na organizovanim okupljanjima većeg broja osoba;

preporuka ograničavanja izlazaka korisnika izvan prostora pružalaca usluga smeštaja u sistemu socijalne zaštite, osim iz medicinskih ili drugih opravdanih razloga, a prema proceni nadležne osobe koja rukovodi ustanovom ili objektom smeštaja;

zabrana poseta korisnicima domova za starije i nemoćne osobe (samo na području Grada Vinkovaca). 

Evidencije se obavezno čuvaju najmanje 14 dana te se u slučaju potrebe predaju Zavodu za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije. 

Zadužuju se štabovi jedinica lokalne samouprave za pojačan nadzor propisanih epidemioloških mera. 

Ova Odluka se primenjuje od 30. septembra.