Udruženje za podršku žrtvama i svedocima će sutra 12. novembra 2019. godine kroz projekat „Pravo na delotvornu pravnu zaštitu i podršku – pristup pravdi kroz primarnu pravnu pomoć“, u Borovu pružati besplatnu pravnu pomoć.

Projekat finansira Ministarstvo pravosuđa, a provodi se do decembra 2019. godine. Primarna pravna pomoć prema Zakonu o besplatnoj pravnoj pomoći obuhvata: opštu pravnu informaciju, pravni savet, sastavljanje podneska pred javnopravnim telima, Evropskim sudom za ljudska prava i međunarodnim organizacijama, zastupanje u postupcima pred javnopravnim telima i pravnu pomoć u vansudskom mirnom rešavanju spora.

Pružanje besplatne pravne pomoći biće organizovano u većnici u zgradi Opštine Borovo u vremenu od 10 do 12 časova.