U Zagrebu i Pakracu zasedao Međuvladin mešoviti odbor Hrvatske i Srbije za zaštitu srpske i hrvatske nacionalne manjine

U utorak je u Zagrebu održan prvi, a u sredu u Pakracu drugi deo sednice Međuvladinog mešovitog odbora ( MMO) za rešavanje problema srpske manjine u Hrvatskoj i hrvatske manjine u Srbiji. Prvi dan sastanka najvećim delom je protekao u analizi preporuka i zaključaka za obe strane koji su usvojeni na prošlom zasedanju koje je održano 30.01.2018. u Beogradu i 31.01.2018. u Bačkom Monoštoru.

Kada je reč o problemima srpske zajednice u Republici Hrvatskoj, MMO je pozdravio što je hrvatska strana donela Operativne programe za nacionalne manjine za period od 2017.- 2020. godine, a za koje se izborio klub zastupnika SDSS-a u Saboru Republike Hrvatske, ali su predstavnici Srba u hrvatskoj delegaciji – saborski zastupnik Boris Milošević i predsednik Zajedničkog veća opština Srđan Jeremić, uz pohvalu donošenja ovog strateškog dokumenta, iskazali svoje nezadovoljstvo intenzitetom i dinamikom realizacije postavljenih ciljeva iz Operativnog programa koji se odnose na srpsku zajednicu. Ukazali su da je došlo do određenih manjih pomaka u implementaciji u samoj praksi, ali da se najveći broj programa još nije počeo provoditi. Zatražili su ubrzavanje realizacije svih programskih aktivnosti koje je Vlada Republike Hrvatske, u dogovoru sa zastupnicima manjina u Saboru, unela u ovaj dokument.

Još jednom se u preporukama za obe strane našao predlog da se pojačaju napori u preduzimanju još delotvornijih mera za zapošljavanje pripadnika manjina u telima državne uprave, pravosuđu i unutrašnjim poslovima te se traži da tela državne uprave preduzmu odgovarajuće mere i obezbede neophodne uslove za zapošljavanje pripadnika obe nacionalne manjine kako bi se postigla njihova odgovarajuća zastupljenost. MMO je predložio da obe strane preduzmu konkretne mere i osiguraju uslove za doslednu primenu pozitivnih zakonskih propisa na području službene upotrebe jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj, odnosno hrvatske nacionalne manjine u Republici Srbiji. Zajednički je podržano uspostavljanje železničkog, rečnog, cestovnog i vazdušnog putničkog saobraćaja između pravaca u Republici Srbiji i Republici Hrvatskoj koji su od značaja za obe manjine.

MMO je predložio doslednu primenu zakonskih odredbi koje sankcionišu govor mržnje kao i razmatranje mogućnosti poboljšanja postojećih i donošenja novih propisa koji sankcionišu govor mržnje ili diskriminatorni govor u medijima i na društvenim mrežama. Podržano je aktivnije sudelovanje manjinskih zajednica iz obe države u Intereg programu prekogranične saradnje Hrvatska – Srbija sa ciljem uspostavljanja partnerstava i formulisanja zajedničkih projekata koji će doprineti jačanju položaja manjina u pograničnim područjima.

Naglašena je potreba da se započnu aktivnosti u vezi sa osiguravanjem uslova za obrazovanje odgajatelja i nastavnika i to u Republici Srbiji na hrvatskom jeziku, a u Republici Hrvatskoj na srpskom jeziku. MMO je preporučio hrvatskoj strani da, prema iskazanim potrebama, otvori lektorat za srpski jezik na Univerzitetu u Osijeku te je pozdravljeno otvaranje lektorata hrvatskog jezika na Univerzitetu u Novom Sadu. Prema rečima načelnika sektora za manjinsko obrazovanje pri Ministarstvu nauke i obrazovanja Republike Hrvatske i člana hrvatskog dela komisije g. Nandora Čape u izradi je pravilnik kojim će svaki učitelj i profesor koji se prijavi na konkurs za rad u školi koja nastavu izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu morati priložiti svedočanstvo srednje škole koju je završio, a iz koje će biti vidljivo da je pohađao i položio predmet srpski jezik. Preporuka je i da se prilikom racionalizacije mreže škola dosledno štite manjinska prava, pre svega pravo obrazovanja na maternjem jeziku kao i da se odeljenja sa manjim brojem učenika od propisanog ne mogu ukidati ukoliko se nastava izvodi na jeziku nacionalne manjine.

MMO je predložio hrvatskoj strani da nastavi sa radom na izradi popisa pokretne, nepokretne i nematerijalne kulturne baštine, uključujući i sakralne objekte od značaja za srpsku manjinu. Još jednom je preporučeno hrvatskoj strani da izvrši statusne promene ( prenos osnivačkih prava na opštine i preregistraciju ) škola u kojima se nastava odvija na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. Predloženo ja da hrvatska strana nastavi finansiranje, izradu i nabavu didaktičke opreme za predškolske ustanove na srpskom jeziku, da se odobri kurikulum za A i C model za srpski jezik kao i donošenje programa za dodatke predmetnog kurikuluma iz nacionalbe grupe predmeta. MMO je pozvao hrvatsku stranu da razmotri izradu pravilnika o imenovanju i nadležnostima voditelja nastave u mešovitim školama sa nastavom po modelu A i da se prema odredbama istog imenuju voditelji nastave u mešovitim školama u kojima je direktor iz reda većinskog naroda te da razmotri mogućnost zapošljavanja dva savetnika-nadzornika za nastavu na srpskom jeziku. Predloženo je da hrvatska strana razmotri mogućnosti obnove i dogradnje školskih objekata u kojima se nastava izvodi na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu. MMO je pozvao hrvatsku stranu da se donese preporuka na nivou Ministarstva obrazovanja kojom bi se obezbedilo snažnije uključivanje tema holokausta kao i posete spomen području Jasenovac u nastavne planove.

Ponovo se preporučilo osnivanje redakcije na srpskom jeziku na HRT-u u saradnji sa predstavnicima srpske nacionalne manjine. Na kraju, predstavnici srpske zajednice u hrvatskoj strani MMO-a Boris Milošević i Srđan Jeremić insistirali su da u zaključke i preporuke uđu i institucionalno rešavanje statusa izbornih institucija Srba u Hrvatskoj – ZVO-a i SNV-a te jačanje značaja i uloge manjinskih veća te iznalaženje mogućnosti za njihovo finansiranje na način da nesmetano mogu obavljati zadatke za koje su osnovani.

Drugi radni dan završen je posetom obe delegacije Sabornom hramu u Pakracu kao i Vladičanskom dvoru i bogatoj biblioteci koju poseduje SPC, odnosno Eparhija Pakračko-slavonska. Članove MMO-a je kroz hram, Vladičanski dvor i njegovu biblioteku proveo i detaljnije upoznao Episkop Pakračko-slavonski g. Jovan. Sledeći sastanak MMO-a zakazan je za početak sledeće godine.

Izvor: Zajedničko veće opština