Borovo: Opštinsko veće usvojilo izmene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem

Opštinsko veće opštine Borovo na sednici održanoj 22. februara usvojilo je izmene i dopune Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području katastarske opštine Borovo, budući da prvobitni program, iako je dobio pozitivno mišljenje Vukovarsko-sremske županije, nije dobio saglasnost Ministarstva poljoprivrede.

Prema rečima načelnika Zorana Baćanovića, koji je bio izvestilac po ovoj tački dnevnog reda, otklonjeni su svi nedostaci na koje je ukazalo Ministarstvo poljoprivrede u svom dopisu.

– Opština Borovo raspolaže sa 163 hektara poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države koje će biti dato u zakup borovskim poljoprivrednicima na period od 25 godina. Izuzetak je zemljište predviđeno za povrat nekadašnjim vlasnicima, ukupno 24,5 hektara, koji mogu biti dati u zakup na pet godina do pravomoćnog rešenja, odnosno uvođenja vlasnika u posed. Veličina proizvodno-tehnološke celine i nadalje ostaje pet hektara po poljoprivrednom proizvođaču – rekao je Baćanović. 

Na izmene i dopune Programa saglasnost mora dati Ministarstvo poljoprivrede, a načelnik Baćanović se nada da će to biti u što skorije vreme.

– Verujem da će ovaj Program dobiti zeleno svetlo jer radimo po uputstvima iz Ministarstva poljoprivrede. Nadam se da će to biti u naredna dva meseca, kako bi taj isti program po dobijanju saglasnosti poslali na ocenjivanje o prihvatljivosti na ekološku mrežu i pristupili raspisivanju konkursa za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području opštine Borovo. To, u najboljem slučaju, možemo da očekujemo tokom letnjih meseci, juna ili jula, a uvođenje u posed krajem septembra ili oktobra ove godine – pojasnio je načelnik.

O potpisivanju Aneksa Ugovora o dugotrajnom zakupu sa sadašnjim Vupikom plus, koji u Borovu obrađuje 220 hektara, odlučiće Opštinsko veće opštine Borovo na tematskoj sednici idućeg meseca. 

Naime, pre 10 godina 220 hektara državnog poljoprivrednog zemljišta u Borovu dato je u dugotrajni zakup Vupiku na period od 50 godina. Na sastanku u Ministarstvu poljoprivrede krajem prošle godine, a potom i tematskoj sednici Odbora za poljoprivredu Hrvatskog sabora od čelnika lokalne samouprave zatraženo je da potpišu Anekse ugovora o dugotrajnom zakupu sa tzv. zrcalnim firmama u sastavu Agrokora plus pod istim uslovima. 

Većina načelnika i gradonačelnika to je odbila, prvenstveno zbog niske cene zakupa, ispod tržišne cene, koja se u jedinicama lokalne samouprave kreće od 200-ak kuna po hektaru do 800 kuna, kao što je to slučaj u opštini Borovo. 

– Upravo iz tog razloga, a u interesu naših poljoprivrednika, predložio sam sazivanje tematske sednice i neću potpisati Aneks pre nego što stav o ovom pitanju zauzme Opštinsko veće opštine Borovo – rekao je Baćanović. Dodao je da je pre 10 godina u Vupiku radilo 30-ak radnika iz Borova, a danas ih je svega 10-ak.


Na poslednjoj sednici Opštinsko veće opštine Borovo usvojilo je odluke o komunalnim delatnostima, komunalnoj naknadi i komunalnom doprinosu, koje su usklađene sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu. Što se tiče komunalne naknade najvažnije je da donošenje ove odluke za korisnike ne predstavlja dodatni trošak tj. cena komunalne naknade ostaje ista. 

Veće je usvojilo i izmene i dopune Odluke o načinu i uslovima obavljanja dimnjačarske delatnosti na području opštine Borovo. Novina je da će i korisnici zajamčene minimalne naknade pri Centru za socijalnu skrb Vukovar ubuduće plaćati 50 odsto troškova čišćenja dimnjaka, dok će polovinu troškova sufinansirati opština Borovo iz svog budžeta, što je definisano i usvojenim izmenama i dopunama Odluke o uslovima i načinu ostvarivanja prava iz socijalne pomoći.

Opština Borovo će korisnicima zajamčene minimalne naknade i nadalje sufinansirati troškove stanovanja. Što se tiče broja korisnika, taj broj varira iz meseca u mesec, od 40-ak do preko stotinu korisnika.

– Ubuduće nećemo plaćati dobavljačima, već kvartalno uplaćivati korisnicima taj iznos, kako bi oni mogli sami plaćati račune i na taj način imati i bolji uvid u plaćanje računa. Novina je da će i korisnici zajamčene minimalne naknade plaćati čišćenje dimnjaka 50 odsto, a ostatak će sufinansirati Opština Borovo, kao što je to slučaj i s računima za struju i vodu – ističe Baćanović. 

Usvojena je i Odluka o prenosu prava upravljanja reciklažnim dvorištem na opštinsko komunalno preduzeće “Eko Dunav”. Infrastrukturni radovi na izgradnji reciklažnog dvorišta su završeni, a u toku je postupak ishođenja upotrebne dozvole. 

– Nakon što se ispune tehnički uslovi za odvojeno prikupljanje otpada, građanima podele komposteri za bio-etpad, vrećice, a potom i žute kante za plastiku, cena odvoza sastojaće se od fiksnog i varijabilnog dela. Cena odvoza zavisiće o broju pražnjenja kanti za otpad tj. da li će se otpad iz domaćinstava odvoziti dva ili četiri puta mesečno, kazao je Baćanović, koji ističe da će novi način upravljanja otpadom u Borovu zaživeti za najkasnije dva meseca. 

Većnici su usvojili i Odluku o načinu držanja kućnih ljubimaca i postupanja sa napuštenim i izgubljenim životinjama te divljim životinjama, pronađenim izvan prirodnog staništa na području Opštine Borovo. S odredbama ove odluke većnike je upoznala predsednica novoosnovanog Odbora za zaštitu životinja Senka Romić. 

– Cilj ove odluke je zaštita i dobrobit životinja, kućnih ljubimaca i divljih životinja izvan prirodnog staništa. Zakon propisuje odgovorno ponašanje vlasnika kućnih ljubimaca. Jedna od najvažnijih odredbi ove odluke je da je zabranjeno držati pse stalno vezane ili ih stalno držati u boksu. Vlasnici kućnim ljubimcima treba da obezbede adekvatan životni prostor, pristup vodi i hrani i odgovarajuću zdravstvenu zaštitu. Apelovala bih na građane da ako naiđu na povređenu životinju, koja nema vlasnika, slobodno nazovu veterinarsku stanicu jer trošak zbrinjavanja snosi Opština Borovo. Takođe, ako naiđu na divlju životinju izvan prirodnog staništa, da se obrate stručnim službama koje će zbrinuti životinju i vratiti je u njeno prirodno stanište – pojašnjava Romić.

Za provođenje ove odluke biće zadužen komunalni redar, koji bi do kraja juna trebao provesti i kontrolu čipovanja pasa.

Na sednici Opštinskog veća opštine Borovo ponovo je razmatrana mogućnost da Opština Borovo vlasnicima sufinansira ili finansira trošak čipovanja pasa, o čemu će, kako je rečeno, ovo predstavničko telo zauzeti stav na nekoj od narednih sednica. 

Uz predsednicu Senku Romić, članovi novoosnovanog Odbora za zaštitu i dobrobit životinja su Novica Gajić, predsednik borovskog Udruženja za uzgoj i zaštitu životinja “Feniks” i dr Bogoljub Bančić. 

Predsednik Opštinskog veća opštine Borovo Srđan Jeremić izvestio je većnike da je Ministarstvo kulture Republike Hrvatske odobrilo sredstva u iznosu od 100 hiljada kuna za obnovu hrama Svetog Stefana u Borovu. 

D.Zečević