Opština Borovo raspisala je konkurs za prijem u službu jedne osobe, na radno mesto referent/referentkinja – komunalni redar. Na konkurs se mogu prijaviti punoletne osobe, hrvatski državljani, zdravstveno sposobne za obavljanje poslova radnog mesta za koje se prijava pdonosi, koje ispunjavaju posebne uslove propisane konkursom.

Uz prijavu je potrebno priložiti: biografiju (životopis), dokaz o odgovarajućem stepenu obrazovanja, dokaz o državljanstvu, uverenje nadležnog suda se se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, svojeručno potpisanu izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje prepreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i nameštenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, fotokopiju uverenja o položenom državnom stručnom ispitu, odnosno svojeručno potpisanu izjavu kandidata da će državni ispit položiti u roku od godine dana od prijema u službu, dokaz/izjavu o poznavanju, odnosno osposobljenosti za rad na računaru i fotokopiju vozačke dozvole.

Tekst konkursa i Uputstva za kandidate nalaze se na internetskim stranicama Opštine Borovo opcina-borovo.hr, a prijave se mogu podneti do 30. januara s naznakom “Za natječaj – prijem u službu referent/referentica KOMUNALNI REDAR – ne otvarati” na adresu Opštine Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo.