25/06/2024

RADIO BOROVO 100.7 FM

Prijatelj u svakoj kući

Konkurs za javne radove

3 min read

eko_dunav_logo-150x150

Komunalno preduzeće “Eko Dunav” iz Borova raspisalo je javni konkurs za realizaciju Programa Komunalni radovi – sufinansirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima”. Potrebna su tri izvršioca koji moraju ispunjavati opšte i posebne uslove.

Opšti uslovi su: punoletnost, hrvatsko državljanstvo i prebivalište na području Opštine Borovo.

Posebni uslovi su sledeći: nezaposlene osobe bez završene srednje škole prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 meseci, nezaposlene osobe sa završenim srednjoškolskim obrazovanjem i nezaposlene osobe starije od 50 godina prijavljene u evidenciju najmanje 24 meseca, nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 36 meseci, nezaposlene osobe bez obzira na radni staž, zanimanje i kvalifikaciju koje nisu bile prethodno uključene u programe javnih radova prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 12 meseci, mladi do 29 godina bez kvalifikacije prijavljeni u evidenciju nezaposlenih i osobe iznad 50 godina bez kvalifikacije prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

Prijavi na konkurs potrebno je priložiti: biografiju, kopiju domovnice, kopiju potvrde OIB-a, uverenje o nezaposlenosti HZZ-a. Na konkurs se mogu prijaviti osobe oba pola.

Radni odnos zasniva se na određeno vreme, u trajanju od 6 meseci. Ako kandidati ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužni su se na njega pozvati i uz prijavu na javni konkurs priložiti rešenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave na konkurs s dokazima o ispunjavanju uslova, dostavljaju se lično u roku od 8 dana nakon objave konkursa, na adresu: EKO-DUNAV d.o.o., Glavna br.3, s naznakom: „Prijava na javni natječaj za Program „Komunalni radovi – sufinancirano zapošljavanje u komunalnim javnim radovima”. Konkurs traje od 21.03.2016. do 28.03.2016. do 15:00 sati.

Prijavu je potrebno zatvoriti u omotnicu.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. EKO-DUNAV d.o.o.  zadržava pravo poništenja konkursa bez bilo kakvih obveza prema prijavljenim kandidatima. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni u zakonskom roku.

Radio Borovo | Newsphere by AF themes.
RSS
Follow by Email
FbMessenger
Copy link