Novi zahtevi za stambeno…

stambeno zbrinjavanje

Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje Republike Hrvatske podseća da se u periodu od 1. januara 2016. godine do 15. februara 2016. godine mogu podnositi novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, kao i nadopunjavati postojeći zahtevi, u skladu sa Zakonom o područjima posebne državne brige, prenosi portalnovosti.com.  Novi zahtevi za stambeno zbrinjavanje, nadopune postojećih zahteva objavljenih na listama prvenstva za 2015. godinu, kao i predaja novih te nadopune postojećih zahteva bivših nosilaca stanarskih prava čiji se zahtevi u skladu sa Zakonom ne objavljuju na listama prvenstva, predaju se u kancelarije državne uprave u nadležnim županijama, odnosno upravnom telu Grada Zagreba, ovisno o gradu ili opštini gde se želi ostvariti stambeno zbrinjavanje.

Zahtevi za stambeno zbrinjavanje sa lista prvenstva za 2015. godinu, o kojima nije odlučeno o pravu na stambeno zbrinjavanje rešenjem kancelarije državne uprave u županijama, prenose se na listu prvenstva za 2016. godinu, pri čemu se redosled na listi prvenstva iznova utvrđuje u skladu s Uredbom o kriterijumima za bodovanje zahteva za stambeno zbrinjavanje (‘Narodne novine’ br. 30/14).

Liste prvenstva u 2016. godini biće objavljene najkasnije do 30. marta 2016. godine na internetskim stranicama ureda državne uprave u županijama kao i na njihovim oglasnim tablama. Na objavljene liste prvenstva, podnosioci zahteva za stambeno zbrinjavanje imaju pravo prigovora u predviđenom roku od petnaest dana od dana objave lista prvenstva.

Izvršne liste prvenstva objavljuju se najkasnije do 15. maja 2016. godine. Informacije o sedištima i kontaktima kancelarija državne uprave u županijama i upravnog tela Grada Zagreba, mogu se pronaći na internetskoj stranici Državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje: www.duosz.hr