Župan vukovarsko-sremski Božo Galić objavio je Javni poziv za sufinansiranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-sremskoj županiji u 2021. godini.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava za dodeljivanje finansijskih potpora za provođenje programa, odnosno aktivnosti, poslova i delatnosti iz područja sporta u VSŽ.

Finansijske potpore dodeljuju se za sledeće namene: poticanje i promovisanje sporta (sportske priredbe i manifestacije), provođenje sportskih aktivnosti dece i mladih (škole pripadajućih sportova), za delovanje sportskih udruženja i saveza i školovanje stručnog kadra u sportu, za sportsku pripremu (trening i pripreme), domaća i međunarodna takmičenja, zatim za sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom te održavanje i korištenje sportskih građevina (tekuće održavanje, zakupi, troškovi režija).

Prijava na Javni poziv podnosi se na obrascu – Prijavnici za sufinansiranje programa i aktivnosti iz područja sporta u Vukovarsko-sremskoj županiji u 2021. godini, koja je sastavni deo ovog Poziva. Prijavnica mora biti ispunjena putem računara.

Prijavilac uz Prijavnicu obavezno mora priložiti sledeće dokumente: potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom budžetu, ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu, uverenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa ne vodi kazneni postupak ne stariji od 30 dana od propisanog roka za dostavu, izjavu o istinitosti i tačnosti podataka. Na javni poziv ne mogu se prijaviti sportska udruženja koja nisu upisana u Registar sportskih delatnosti.

Kontakt osoba Zlata Gilja : Tel: 032/344-082, e-mail: zlata.gilja@vusz.hr

Kontakt osoba Vedran Herceg: Tel: 032/344-300, e-mail: vedran.herceg@vusz.hr

Celokupna navedena dokumentacija s prijavnicom mora biti potpisana i overena od strane ovlaštene osobe za zastupanje udruženja.  

Sredstva za Javni poziv za dodelu finansijskih potpora za provođenje programa, odnosno aktivnosti, poslova i delatnosti iz područja sporta u Vukovarsko-sremskoj županiji planirana su iz budžeta Vukovarsko-sremske županije, Upravnog odeljenja za sport, mlade i demografiju za 2021. godinu.

Maksimalni  godišnji iznos potpore po korisniku je 15.000 kuna.

Poziv je otvoren od dana objave na službenoj stranici Vukovarsko-sremske županije (www.vusz.hr) tj. od 5. februara do utroška finansijskih sredstava.

Prijave se mogu dostaviti preporučeno poštom na adresu županijskog Upravnog odeljenja za sport, mlade i demografiju, Glagoljaška 27/IV, 32100 Vinkovci ili lično, putem pisarnice Vukovarsko-sremske županije na istoj adresi.

Odobrena sredstva korisnik mora namenski trošiti te o tome podneti pismeni izveštaj, najkasnije do kraja januara 2022. godine, na predviđenim Obrascima pravdanja troškova.

Korisnik odobrena sredstva može koristiti isključivo za provođenje aktivnosti predviđenih ovim Javnim pozivom.

Pravo podnošenja prijava nemaju prijavioci koji nisu podneli/dostavili finansijski izveštaj o izvršenim projektima/programima/aktivnostima podržanim/sufinansiranim iz budžeta Vukovarsko-sremske županije u prethodnim godinama niti ispunili ugovorne obaveze prema Vukovarsko-sremskoj županiji.