Štab civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije na vanrednoj sednici je doneo Odluku o merama za sprečavanje širenja virusa COVID-19 koje stupaju na snagu 18. marta.

-Ovom Odlukom preporučuje se do daljnjeg odgoditi sva javna okupljanja na području Vukovarsko – sremske županije bez obzira na veličinu okupljanja. Ukoliko organizatori okupljanja, unatoč preporuci, odluče održati javno okupljanje, preuzimaju punu odgovornost za sigurnost svih učesnika i posetilaca javnog okupljanja. Organizatori su dužni provesti sve najviše higijenske standarde propisane od Štaba civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležnih institucija koje uključuju sledeće:
– osigurati punktove sa dezinfekcijskim sredstvima
– svim učesnicima dati jasna uputstva o suzdržavanju od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje i rukovanje i izbegavanje bližeg socijalnog kontakta
– dati jasne uputstva učesnicima ukoliko imaju respiratornu bolest i/ili povi5enu temperature (veću od 37,5 C) da ne dolaze na manifestacije

U cilju prevencije širenja virusa COVID-19 na području Vukovarsko-sremske županije te podizanja spremnosti svih službi koje su pod direktnom ili indirektnom ingerencijom Vukovarsko-sremske županije nalaže se:
– odgoda svih okupljanja stanovništva na otvorenom ili zatvorenom prostoru po bilo kojoj osnovi, sve manifestacije, sportska takmičenja, treninzi, kulturne priredbe
– pozivaju se nadležne službe gradova i opštine da ne izdaju nikakva rešenja ili odobrenja za korištenje javnih površina i prostora, a sva eventualno izdana rešenja ili odobrenja potrebno je staviti izvan snage
– ograničiti direktan rad sa strankama, kontakte omogućiti putem telefona, pošte ili e-maila
– naložiti privremeno zatvaranje gradskih knjižnica, čitaonica i muzeja
– preporučiti obustavu rada gradskih i opštinskih pijaca do daljnjeg radi sprečavanja vrlo bliskih kontakata medu osobama, posebno osoba starije dobi
– preporučiti osobama starijim od 65 godina i hroničnim bolesnicima da ne učestvuju na javnim okupljanjima
– naložiti zabranu poseta u županijskim i privatnim domovima za starije i nemoćne osobe
– u domovima za starije i nemoćne osobe omogućiti kretanje pokretnim osobama isključivo u dvorišnom krugu domova za starije i nemoćne u vremenu od 07-15 sati
– organizovati kupovinu nužnih potrepština za starije i nemoćne
– otkazati sve zdravstvene preglede osim onih koji su hitni
– ispred blagajni u trgovačkim centrima na pod postaviti oznake za razmak od najmanje 1 metra
– omogućiti rad većeg broja blagajni zbog veće protočnosti
– ograničiti broj ljudi koji su istovremeno prisutni na način da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno ulaze
– održavati međusobni razmak od najmanje 1 metra
– nalaže se ograničenje rada ugostiteljskih objekata i restorana u vremenu od najranije 06.00 sati do najkasnije 18,00 sati uz iznimku rada dostave i Pučke kuhinje uz pridržavanje svih mera predostrožnosti
– u ugostiteljskim objektima i restoranima pojačati dnevno čišćenje, pranje i dezinfekciju
– naložiti zabranu rada noćnih klubova i diskoteka do daljnjeg
– naložiti privremenu obustavu rada putničkih pristaništa u Vukovaru, Iloku, Batini i Aljmašu
– u uslužnim delatnostima u kojima se ostvaruje neposredni bliski kontakt sa klijentima (kozmetički saloni, frizerski saloni, brijačnice, kozmetičari, pedikeri, teretane, saloni za masažu i sl.) naložiti ograničenje radnog vremena od najranije 08,00 sati do najkasnije 18,00 sati i ograničiti broj osoba koje se istovremeno nalaze u objektu na način da su međusobno udaljene najmanje jedan metar.
– u navedenim objektima pojačati dezinfekcijske mere i mere čišćenja prostora
– preporuka gradonačelnicima i načelnicima da se rad sa strankama ograniči ili potpuno ukine, da se smanji broj radnih sastanaka u kojima učestvuje veći broj ljudi
– preporuka da se u javnim ustanovama organizuje preraspodela poslova na način da se oslobode obaveza rada hronični bolesnici stariji od 60 godina, te radnici koji brinu o deci i/ili starijim članovima porodice
– komunikaciju/zahteve korisnika usluga organizovati putem e-mail sistema ili dežurnog telefona
– naložiti maksimalno poticanje čistog radnog okruženja
– osigurati zaštitna i dezinfekcijska sredstva (posebno službenicima na šalterima)
– preporuka građanima da se ukop pokojnika obavlja samo u krugu uže porodice odnosno u prisutnosti što je moguće manjeg broja osoba te da se saučešće izražava naklonom
– preporuka svim stanovnicima Vukovarsko-sremske županije da prate obaveštenja, preporuke i naloge nacionalnih, županijskih i lokalnih štabova civilne zaštite i Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-sremske županije
– nalaže se stanovnicima kojima je određena mera samoizolacije ili karantina da istu strogo poštuju prema datim uputstvima
– preporuka svim građanima Vukovarsko-sremske županije da bez preke potrebe ne putuju izvan Vukovarsko-sremske županije, posebno da ne putuju u inostranstvo
– nalaže se svim stanovnicima Vukovarsko-sremske županije koji su u proteklih 14 dana putovali u inostranstvo da postupaju u skladu s preporukama struke, posebno stanovnici kojima su određene mere samoizolacije i/ili karantina

S  danom donošenja ove Odluke Štab civilne zaštite Vukovarsko-sremske županije prestaje s izdavanjem saglasnosti za održavanjem javnih okupljanja na području Vukovarsko-sremske županije.