Iz Ureda državne uprave u Vukovarsko-sremskoj županiji obaveštavaju građane da im je Zakonom o besplatnoj pravnoj pomoći osigurano ostvarenje jednakosti pred zakonom, ostvarenje pravne zaštite i pristup sudu i drugim javnopravnim telima pod jednakim uslovima, iz budžetskih sredstava Republike Hrvatske.

Vrste pravne pomoći su primarna i sekundarna.

Primarnu pravnu pomoć pružaju uredi državne uprave u županijama, ovlaštena udruženja i pravne klinike. Uredi državne uprave u županijama, u pružanju primarne pravne pomoći ovlašteni su davati opšte pravne informacije, pravne savete i sastavljati podneske. Sekundarnu pravnu pomoć pružaju advokati.

Postupak za ostvarivanje primarne pravne pomoći pokreće se direktnim obraćanjem pružaocu primarne pravne pomoći, dok se postupak za ostvarivanje sekundarne pravne pomoći pokreće podnošenjem zahteva nadležnom uredu državne uprave u sedištu županije ili ispostavama Ureda na području županije, u kojima podnosilac zahteva ima prebivalište, odnosno boravište.

Popunjeni obrasci predaju se putem pošte ili lično u pisaricama Ureda i ispostava.

Ured državne uprave u Vukovarsko-sremskoj županiji, na adresi: Županijska 11 u Vukovaru, nadležan je za podnosioce zahteva s područja Vukovara, Iloka i Županje. Kontakt telefoni su: 032/492-085 i 032/492-081. Za sva pitanja i nedoumice, vezano za pružanje i korištenje pravne pomoći, zainteresovani se mogu obratiti i putem e-pošte: kontakti@udu-vsz.hr.