Trgovačko društvo “Eko Dunav” d.o.o. iz Borova raspisalo je 13. avgusta javni konkurs za prikupljanje prijava za izbor i imenovanje direktora. Direktora imenuje Skupština Društva na mandat od četiri godine.

Kandidati za direktora opštinskog komunalnog preduzeća, osim uslova propisanih Zakonom o trgovačkim društvima, moraju ispunjavati sledeće uslove: završen najmanje diplomski univerzitetski studij ekonomske struke, najmanje 10 godina radnog iskustva i radne, stručne i organizacione sposobnosti.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na Javni konkurs kandidati su dužni dostaviti biografiju, fotokopiju diplome, potvrdu Hrvatskog zavoda za penziono osiguranje, odnosno dokaz o radnom iskustvu, fotokopiju ugovora o radu ili potvrdu poslodavca iz koje je vidljiva vrsta posla koji je kandidat obavljao i uverenje o nekažnjavanju, ne starije od 60 dana.

Prijave na Javni konkurs s dokazima o ispunjavanju propisanih uslova podnose se u roku od osam dana od dana objave konkursa, u zatvorenoj koverti na adresu Eko Dunava d.o.o., Glavna broj 3, Borovo.

Više pojedinosti o konkursu možete saznati na informativnom portalu Opštine Borovo.