Opština Borovo raspisala je javni poziv za prijem u radni odnos 20 žena na određeno vreme ( 24 meseca) prema projektu “Pomoć u kući za starije i nemoćne osobe” finansiranom kroz program „Zaželi“.

Na konkurs koji je otvoren do 22.januara, mogu se prijaviti nezaposlene žene prijavljene u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, sa završenom osnovnom ili srednjom školom. Uz prijavu je potrebno priložiti biografiju, fotokopiju lične karte, dokaz o stručnoj spremi i potvrdu Hrvatskog zavoda zapošljavanje da se vodi u evidenciji nezaposlenih s datumom izdavanja nakon dana objave javnog poziva za zapošljavanje.

Podnositeljke su u biografiji dužne naznačiti kojoj grupi pripadaju u odnosu na nivo obrazovanja, te priložiti odgovarajuću potvrdu kao dokaz tvrdnji o pripadnosti posebnoj grupi npr. za žene s invaliditetom. Pisane prijave podnose se na adresu: OPŠTINA BOROVO, Glavna 3, Borovo, sa naznakom „Za oglas RADNICA ZA POMOĆ U KUĆI – „ZAŽELI“ – NE OTVARAJ“ u roku 10 dana od dana objave javnog poziva na stranicama HZZ-a i Opštine Borovo www.opcina-borovo.hr.