Opština Borovo započela je prikupljanje podataka o građevinama u kojima se nalazi azbest na području opštine. Evidencija takvih objekata provodi se u skladu sa Pravilnikom o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest.

Vlasnici odnosno korisnici građevina u kojima se nalazi azbest treba da dostave podatke o lokacijama na kojima se nalaze takvi objekti odnosno kuće, garaže, poljoprivredni objekti i slično, proceni količine, vrsti i statusu materijala za kojeg je izvesno da će postati azbestni otpad.

Opština Borovo će prikupljene podatke proslediti Fondu za zaštitu okoliša i energetsku efikasnost, a sve s ciljem efikasnijeg sistema evidencije, sakupljanja i zbrinjavanja azbestnog otpada.

Podatke je potrebno dostaviti najkasnije do 7.avgusta ove godine putem popunjenog i potpisanog Obrasca prijave objekta u kojemu se nalazi azbest, lično ili poštom na adresu: Opština Borovo, Glavna 3, 32227 Borovo ili putem mail adrese: opcina.borovo@inet.hr. Za sve informacije građani se mogu obratiti na broj telefona 439-598.